การยกมือขอดุอาอ์ขณะฝังมัยยิต


คำถามและคำตอบ เรื่องการยกมือขอดุอาอ์ขณะฝังมัยยิต จาก http://www.islam-qa.com คำถามเลขที่ 161736
แปลโดย โปรแกรมแปลภาษาอาหรับ-ไทย โดย อาจารย์ฟารีด เฟ็นดี้
เกลาสำนวนโดย ทีมงานสื่ออนุรักษ์

มวลการสรรเสริญเป็นกรรมสิทธิ์แด่อัลลอฮ์

รากฐานคือ การยกมือทั้งสองขณะขอดุอาอ์ นอกจากในที่ต่างๆ ที่ไม่มีบัญญัติให้ยกมือ ซึ่งได้ชี้แจงปัญหานี้ไว้ก่อนแล้วในการตอบคำถามเลขที่ 11543
เชค บินบาซ รอฮิมะฮุ้ลลอฮ์ ได้กล่าวว่า : เมื่อขอดุอาอ์ก็ยกมือทั้งสองขึ้น การกระทำเช่นนี้เป็นสาเหตุของการตอบรับคำวิงวอน นอกจากในที่ต่างๆ ซึ่งท่านนบี ศ็อลล็อลลอฮุอลัยฮิวะซัลลัม ไม่ได้ยกมือไว้เป็นแบบ ก็ไม่ต้องยก เช่น ขณะคุตบะห์วันศุกร์ ซึ่งท่านนบี ศ็อลล็อลลอฮุอลัยฮิวะซัลลัม ไม่ได้ยกมือ แต่ในการขอฝนท่านได้ยกมือทั้งสอง ในทำนองเดียวกัน ท่านนบี ศ็อลล็อลลอฮุอลัยฮิวะซัลลัม ไม่เคยยกมือระหว่างสองสุญูดและก่อนให้สลามในละหมาดห้าเวลา ฉะนั้นเราก็ไม่ต้องยกมือของเราในสถานที่เหล่านี้ ที่ท่านนบี ศ็อลล็อลลอฮุอลัยฮิวะซัลลัม ไม่ได้ยกมือไว้ : เพราะการกระทำของท่านคือหลักฐานและการละไว้ของท่านก็คือหลักฐาน เช่นเดียวกับหลังจากสลามในละหมาดห้าเวลา ซึ่งปรากฏว่าท่านนบีได้สอนให้กล่าวถ้อยคำซิกรุ้ลลอฮ์ที่เป็นบทบัญญัติโดยที่ท่านไม่ได้ยกมือของท่านแต่อย่างใด ฉะนั้นเราก็ไม่ต้องยกมือของเรา เป็นการปฏิบัติตามท่านนบี ศ็อลล็อลลอฮุอลัยฮิวะซัลลัม ส่วนสถานที่ต่างๆ ซึ่งท่านนบี ศ็อลล็อลลอฮุอลัยฮิวะซัลลัม ได้ยกมือของท่านก็ถือเป็นแบบอย่างในการยกมือเพื่อเป็นการเจริญรอยตามท่านนบี ศ็อลล็อลลอฮุอลัยฮิวะซัลลัม เพราะดังกล่าวนี้เป็นเหตุให้คำวิงวอนถูกตอบรับ
และเช่นเดียวกัน ในสถานที่ต่างๆที่บรรดามุสลิมได้ยกมือวิงวอนต่อองค์อภิบาลของเขา โดยที่ไม่มีตัวบทระบุว่าท่านนบี ศ็อลล็อลลอฮุอลัยฮิวะซัลลัม ได้ยกหรือไม่ได้ยกมือของท่าน แต่เราก็ยกมือด้วย ตามที่มีฮะดีษเป็นหลักฐานว่าการยกมือเป็นสาเหตุของการตอบรับคำวิงวอนดังที่กล่าวมาในตอนต้น จาก "มัจญ์มัวอุ้ลฟะตาวา" (26/146)
อิหม่ามนะวาวีย์ ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮ์ ได้กล่าวว่า : "รายละเอียดในการสมควรยกมือขณะขอดุอาอ์นอกละหมาด หนังจากนั้นท่านก็ได้นำเอาฮะดีษที่เป็นหลักฐานในเรื่องนี้มาตีแผ่ที่แสดงให้เห็นถึงการอนุญาตยกมือทั้งสองขณะขอดุอาอ์นอกละหมาด....ต่อมาท่านได้กล่าวว่า : ในประเด็นนี้ยังมีฮะดีษอีกมากมายที่ไม่ได้นำมากล่าว แต่ที่กล่าวมาแล้วก็เป็นการเพียงพอ และเป้าหมายเพื่อจะให้รู้ว่า ผู้ใดขีดกรอบเฉพาะสถานที่ต่างๆซึ่งมีฮะดีษระบุให้ยกมือนั้น ถือเป็นความผิดพลาดที่น่ารังเกียจ จาก "ซัรฮุ้ลมุฮัซซับ" (3/489)
เชค อิบนุบาซ ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮ์ ได้ถูกถามว่า : การขอดุอาอ์ขณะฝังศพต้องยกมือหรือไม่ ?
ท่านตอบว่า : "จะยกมือก็ไม่เป็นไร : ด้วยหลักฐานยืนยันจากท่านนบี ศ็อลล็อลลอฮุอลัยฮิวะซัลลัม ในฮะดีษของท่านหญิงอาอิชะห์ รอฏิยัลลอฮุอันฮา ที่ว่า : ( แท้จริงท่านนบี ศ็อลล็อลลอฮุอลัยฮิวะซัลลัม ได้ไปเยี่ยมหลุมศพแล้วท่านได้ยกมือและขอดุอาอ์ให้แก่ชาวกุโบร์) บันทักโดยมุสลิม จาก "มัจญมัวอุ้ลฟะตาวา" (13/337)
เชค อิบนุ อุซัยมีน ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮ์ ได้กล่าวว่า : "ส่วนการขอดุอาอ์ให้แก่ศพหลังจากที่ฝังไปแล้ว แน่นอนว่ามีหลักฐานยืนยันจากท่านนบี ศ็อลล็อลลอฮุอลัยฮิวะซัลลัม ตามที่อบูดาวูด ได้บันทึกไว้ว่า : "ท่านนบีนั้นเมื่อได้เสร็จสิ้นจากการฝังศพ ท่านก็ยืนอยู่ ณ.ที่นั้นแล้วกล่าวว่า : ( พวกท่านจงขอดุอาอ์ให้แก่พี่น้องของพวกท่าน และขอให้เขาได้มั่นคงเพราะขณะนี้เขากำลังถูกถาม ) ดังนั้นผู้ใดยกมือขออภัยโทษให้แก่เขาก็ไม่เป็นไร และผู้ใดที่ไม่ยก และกล่าวว่า : โอ้ข้าแต่อัลลอฮ์ ได้โปรดอภัยโทษให้แก่เขา, โอ้ข้าแต่อัลลอฮ์ ได้โปรดอภัยโทษให้แก่เขา โอ้ข้าแต่อัลลอฮ์ขอให้เขาได้มั่นคง โอ้ข้าแต่อัลลอฮ์ขอให้เขาได้มั่นคง โอ้ข้าแต่อัลลอฮ์ขอให้เขาได้มั่นคง เสร็จแล้วก็กลับ" จาก "ลิกออุ้ลบาบ อัลมัฟตัวฮ์ เลขที่ (82)
เชค อับดุลมัวฮ์ซิน อัลอับบาด ขออัลลอฮ์ทรงคุ้มครองเขาด้วย ได้ถูกถามว่า : อะไรคือข้อชี้ขาดในการขอดุอาอ์ให้แก่ศพหลังจากทำการฝังเสร็จแล้ว ?
ท่านตอบว่า : เรืองนี้กว้างมาก เราไม่รู้ว่าสิ่งใดที่จะเป็นหลักฐานยืนยันหรือปฏิเสธ แต่ผู้คนบางคนก็ยกและบางคนก็ไม่ยก และการยกมือขอดุอาอ์นั้นมี 3 สภาพคือ
1 - มีตัวบทหลักฐานให้ยกมือ เช่น ดุอาอ์ที่อะรอฟะห์, ดุอาอ์ขณะขว้างเสาหินต้นที่ 1 และ 2 และการขอฝน
2 - ไม่มีตัวบทหลักฐานให้ยกมือ เช่น ดุอาอ์ขณะคุตบะห์วันศุกร์ ดังนั้นผู้คนก็อย่าได้ยกมือขอดุอาอ์ในคุตบะห์วันศุกร์ ไม่ว่าจะเป็นค่อตีบหรือผู้ฟังคุตบะห์ เพราะว่าท่านรอซูลุ้ลลอฮ์ ศ็อลล็อลลอฮุอลัยฮิวะซัลลัม ไม่เคยยกมือของท่านในขณะทำการคุตบะห์แก่บรรดาผู้คนหลายต่อหลายครั้ง
(3) ส่วนสถานที่อื่นโดยรวมๆ คำสั่งใช้ในเรื่องนี้กว้าง บางทีก็ยกบางทีก็ไม่ยก จาก "อธิบาย สุนันอบีดาวูด"

และอัลลอฮ์เท่านั้นที่รู้ดียิ่ง